Make your own free website on Tripod.com
KAEDAH KAJIAN
(1) Kajian ini dijalankan secara kerjalapangan menggunakan soalselidik "terkawal" (close-ended).

(2) Seramai 10 orang tenaga Pembantu Penyelidik telah dilantik bagi menjayakan usaha menemukan tuan punya perniagaan.

(3) Sebanyak 24 jenis perniagaan telah dipilih sebagai responden. Setiap jenis perniagaan dipilih dua premis menjadikan 48 premis.

(4) Semua maklumat yang diperolehi itu dianalisa secara kulitatif bagi mendapat keputusan dan rumusan kajian.