Make your own free website on Tripod.com
Ucapan YAB  Tuan Guru Menteri Besar
Untuk Majlis Penerangan Dasar Kerajaan Negeri
Kepada P.T.N.
 

Kita yang sedang berada dalam bilik ini hari ini kesemuanya adalah kesemuanya  penumpang bagi sebuah bahtera kecil bernama Kelantan Darulnaim yang sedang dilayarkan di lautan bergelora. Kita tidak tahu adakah gelora ini satu kebetulan atau sengaja dirancang untuk menghakis mana-mana tebing dan menumbangkan pokok-pokok.

Walaupun begitu kita tetap mengemudi denga penuh azam dan tanggungjawab untuk sampai ke satu destinasi idaman bernama "Baldatun thayyibantun warrabbun ghafur" - "Bumi bertuah dan Tuhan yang suka mengampuni kesilapan-kesilapan penumpangnya."

Saya ulangi bahawa itulah arah tuju persinggahan kita. Tuan-tuan diingatkan supaya tak usah fikir banyak dan jangan ubah-ubahkan peta laluan  ini. Dan kerana bahtera kita ini kecil kita memerlukan anak-anak kapal yang cekap, kuat bekerja, tolong menolong serta padu.

Nabi Muhammad S.A.W. senddiri memmembandingkan dunia ini ibarat bahtera sebab sebab itu nasihat nabi: Jadngan dibiarkan mana-mana penumpang pandai-pandai menebuk lubang pada dinding bahtera untuk memudahkan mereka mencedok kerana kalau masuk air walaupun dibilik tertentu seluruh bahtera akan karam dan semuanya lemas. Lebih 2 tahun dulu (dua bulan lagi
genap 3 tahun) melayarkan bahtera ini dengan penumpang seramai kira-kira 1.3 juta orang mengandungi bermacam-macam watak dan perangai. Alhamdulillah kita diizinkan Allah berjaya melintasi kawasan yang banyak berbatu kelikir dan jerung-jerung yang selalu mengamuk. Sekali sekala kita terserempak dengan anjing-anjing serigala yang selalu membuat bising semasa kita berhenti rehat dipulau persisiran.  Setelah kita layaninya dengan baik dia lari semula masuk ke hutan dan kita selamat.

Walaupun kita sekelian, saya dan tuan-tuan telah sekian lama bekerja sebagai anak kapal ini, tetapi ingatlah garis laluan yang sedang digunakan sekarang adalah laluan baru dan masih dalam peringkat pemetaan. Bahtera-bahtera lain sedang menanya khabar sekarang ini tentang kejayaan ekspidisi kita, kerana mereka pun mudah-mudahan akan turut sama dibelakang nanti.

Selama ini kita dan mereka hanya tahu mengikuti laluan yang telah disediakan oleh kapten lain iaitu lanun-lanun Eropah yang telah secara tidak sedari agaknya telah merusakan dinding-dinding bahtera kita dan membawa bermacam-macam penyakit kepada para penumpang sekelian.  Sekarang kita sedar kerusakan-kerusan ini dan terus menggunakan cara darn approach yang dipesan oleh datuk nenek kita sendiri sebagai kapten bertauliah dan telah berjaya dalam kerjayanya.

Nabi Muhammad S.A.W. memesan bahawa di antara 73 laluan itu cuma satu sahaja yang selamat. Pesanan utama beliau ialah "Pastikan lebih dahulu target pelayaran dan sasarannya. Jangan berlayar dahulu dan kemudia baru mencari-cari target ditengah-tengah pelayaran". Alhamdulillah target pelayarari yang telah ditetapkan tadi iaitu "Baldatun thayyibatun warrabbun ghafur" atau dalam kata mudah "Islam sebagai Ad-din". Selain dari approach pentadbiran
kerajan hari ini lebih bersifat Ta'awun/ gotong royong sama ada dalam bidang kewangan, fikrah dan pengalaman atau kerjasama yang akrab antara  rakyat dan kerajaan. Kita telah menggunakannya dan jelas medapat sambutan yang menggalakkan dan membuahkan hasil yang menyeronokkan kepada keddua-dua belah pihak. Saya sendiri telah berkali-kali hadir di majlis-
majlis pelancaran/ pendermaan/ gotong-royong sebaik sahaja mendapat maklumat.

Kita juga menggunakan approach "mudharobah" untuk menggelakkan dari berurusan secara riba kerana riba secara outomatik menghakis rasa ukhuwah/ persaudaraan antara pemilik harta ( kerajaan ) dan rakyat sebagai pengguna. Riba juga menebalkan semangat kedekut dan memusatkan pandangan untuk hidup di dunia semata-mata. Disamping  mempertajamkan terus-menerus perbezaan hidup antara yang berada dengan yang tidak berada yang membawa rasa tidak puas hati dan kemusnahan.

Akhirnya manusia terpaksa menjadi abdi kepada pemodal. Bukan sahaja dibidang kewangan bahkan abdi dibidang politik dan moral juga.

Bagi membataskan kerosakan moral yang begitu cepat menggelosor turun, kita telah cepat-cepat mengangkat taraf wanita ke taraf terhormat. Kita tidak lagi membenarkan wanita dijadikan sebagai alat atau komoditi hiburan seperti anggapan dunia Barat yang memuja kebendaan sebab itulah bibit-bibit maksiat yang banyak berpunca dari pendedahan aurat wanita telah diawasi dan disekat oleh Allah S.W.T telah mempertautkan anggota mata dengan anggota kelamin, menandakan bahawa rogol, zina, kelahiran anak-anak haram berhubung rapat dengan jelingan mata pada peringkat awalnya ( Ayat: 30-31 AN NUR).

Ekoran itu kita berusaha mengenalpasti mana satu kategori budaya yang menjolok mata dan yang kudus. Budaya yang mulia sahaja yang perlu dikekalkan dan dibiakkan, maka berlakulah kesedaran menutup aurat khususnya dikalangan pagawai-pegawai wanita dan peniaga-peniaga di Kelantan. Peraturan-peraturan juga dibuat supaya tidak diketengahkan semula wanita-wanita ditempat-tempat yang boleh ditafsir sebagai @.-.,,:)mi:-.diti/t)arai-igaii @iiburari yang meial,7ii@@an ii-isan.
Para pegawai yang saya horiyii-,.iti: 11. WalauptAn bariyak lagi yang
maksiat yai-ig bariya@.,.                  berpt-ti-ii:a
telah diawa@.-ii. dari                     disc-l@-l-at
 kita dedahkari bersama daliifn penta(l@.)ir@,--Ari barl( se[,.:arcirig -seperti

tindakan                                      pembalaP:,-:Ar-i/perier-ot.,.a         bagi
menyelesai@-.:an tana@i---tana@i harai-n melaitai                                                                                                           t)L,.@ranl--arig
seperti pemberi.an mili@-: t,-in,-Rh blok
Penggunaan wc.Ajci@i wanita                                                                       d@,ti am             i k I an,                membuai-ig                     dan
menyust-tri semula F)er-igambili.-Ari mirILifnan k.R.Y-a,@.                                                                        Saya nyatak:an ini
 tidakla@i bertti.jt-tari mengularigi                                                        semtila tetapi tiariya sekadar
 "Tazkirah Binikmatillah" mer(.zriongi..:an Se[nLt I a i--i i kmat Allah
 untuk t@ita, muda@i-mLida@ian                                                   Inaya@inya akan bertamba@i lagi.

12.          Tetapi aciat belayar di!al(tan dalam, set-.,.ali                                                                                      sL--,k a I a             kita

leka dengan       yang bizleii meng@ianyLttP:an

kita jaLAh daripada garisari/lalt..tari                                                                    el I a m c.A t          dan            balik 7-,eMLtla

mengiicut garisari lariun                                                                   tacji.                I:iebagi-ii        'T'e 1. a @i
berlaklt jamuan-.)aMLAan (Tial.:@an                                                   mala(n (dir-iner) dei-igari dihibL.Irf.,.an
oleti waiiita--wafiita (Jalam I,..cita                                                            I)ar it 1. ri Ai in                  seii(I i r i                     Pi@iak
penganjt.tr tentLA s7,edar tipu fielati MLt@5Lt@i All@.il-i.

13.           Disirij.                                        sayia mengirigatt-..-ai-i merf-3@::a       t e r I i t) a t
bahawa rakyzit atatu penguridi--periguridi y@.irig inL--r'ijulariw sepandt..t@.-.,sepanduk Islafn sc..?t).Liga-.L Ad --cJ i ri dar-i perigi-tri(Ji-pengttridi. yarig
telah mericilong mefnbawa i t a cle@st i riasi t@.idi , tentltnya
merasa sedi@i kal@Au t i (la@: el:: c-2 w;-i . Saya s-s c..? i-i d i r i t el a@i
membuat uc:apari dihadapari                                                   I)YMtl                             Al @3ultan " batiaw,-A Raja
dunia ini sepatL(tny@-t F;'a.)A .)(-(ga .fadi. perc;efnba@ian yang bercoy-c-t@..: iat tadi. teri-tu zicia yarig iiend.A@: fyie..ngada-ada
tanpa memit-.-.ir@-.:an brfiawa -tabiat larriz@ itl.t bc,leli f7i-cr,i.jerLtML.IS@.-:an Raja, Kerajaari dan perigk-tndi F'Rrpa(JLtan Umma@i @-.ed@.ilam kani-a@i pergolakar-i yang tidak acia pc-ng[)LAjurignya.
 14.        Kita se@ia-rLtFriy,.A be-rsyt.tkur kerafia             air sltda@i jernifi
 sekarang. Ltr-itL.tk mer-iaffib@kfil..--.an jer ri i h mesti

diterus@::an.                  Yarig ii-igiri mei-ial'lggL.41@:                      diair  difiasi@iatkan
sila kelLtbLtk- la:i.ri.                       E@aya ticiak @iadir- dima.jlis                                     ma.jiis ini dan
menbawa @iati                 yatig          meranzk.                 Al I a@i         t afit-i       bagaimaria deritanya
hidup saya.                    Saya ti.dak suka                                             amir ari,              tptapi             @.: i..t c i rig
yang su@-.a membt-t@::a                      sa.ji teritt-t fca@iam mc-ngapa ti-tannya                                           memegai-ig
lidi.
i5.         'ruan-tuan sekalian,                               acla        berita yarig diF.,ampai@:an @.-:epada
saya ba@iawa terdapat perl.)c:?Iari.jaari--pert)elan.ja@-in                                                         diat.-.@iii, ta@itit'i
dibuat secara mendadat...                                        A dLi @.: a ii        --*emat a--(Yiat a                  L.intut.:
menghabis@:ai-i I-.)eruntukan kL-?r,.Ajaan, Bay@:1 memii-ita st-t@iaya t-:-ll:)ng semak d,--kn ffierigka.ji. fyierigar),A iariya tidal.:@ dc-kpat di.L.trLtS sep,--An.jang tahuri dan meingapa tersekat.

16.         Terdapat sur-iggutan A@iii Majlis                                             f.)aer a@i          ffierigenai pro.)et::-

projek ke-zil dipe---a@i-per-@k@it::an                                     t-..-el:)ad@k      p i..t 1 a.
Adakah pemecafizari ini                             ber'-tLt.jt-t@.xii sltpayzk IE@bi@i bc.-@r@::eczari ('.cepzAt.)
dan lebi@i tpf)at (Jengari mesa atat-t                                            @.ilmat a--- mat a              ri a I.::   I @A)- i dar i
sebutharga dengari tlt.)uari                                              yang                       tidat-.-.                        sihat.
 Sifat Dan Peribadi
 

18.     F-"'roses membentltl:: i-iegark beimula derigai-i Unit yang

paling @..-.ecil i.aitlt indivicjt-t.                                  Site SeMLt.-% yzirig ada pada tiari

ini iala@i terdiri                           dari           it'idivi(:Jt..t---in(li%,,idu       meimpk-triyai
pelbagai keistpmewaz%n clan I-.-.ei.Apayaan ter(liaSLtt@ tirig@.-:atl la@.-,u clan perangai.
19. i"'ita iriilati yi-Ang a@::an me(nbei-itLti@ arah clan tit.juai,i sebc.:!nar kera.jaari clan @-.:er-ajaan yang terberitlilf. ini memang terleta@:: pada
tangari kita semua pada hari ini.                                                               yang           akan            menclirak
laluan, kita yai-ig                        mei-ientLtt..ai-i             distina@.i,        yang              a @--. an
bertanggur-tgjawati clan "act.'.i-jLtr,ita@ble" r--, p a d a r.-ir ang-or arig yang memberi t::Ltasa @::ef)ada @::ita.

20. TanggL.trig.jawab kita ialah merieritLA@::ari supaya sc-,g,-kia tirldl@.,.

tanduk, tata-t.)ii:@--ara i:Delara5 ijerigaii                                         t@-trittttarl          Agama.                   .@Araria
 perkataan: Ugama i.r)i ser)di.ri bermc-tt@.ria i-ikra @)idt-tp Setiap
 orang mestila@i inematu@il garis                 1:3 'A I'l (:j u,-l ri perati-tran

sebagaimana yang tert--andltrlg di                                         dal afn           Al       C)Lir-ari        clan Haditii.
Bagaimaria @..:ita                                    mem,i mp i i-i          masyara@::at                 supaya                 men.jadi
masyara@rat yang berbudi                                   tiriggi dan mltlia, ji@@a yarig ryier-iyt.Art..kt-i
itu seridiri ter@iimpling      dari             tbifat-sifat                       tersebut.
Bagaimana boleti E;aya                              mengar-ijlty              ra@-.-.yat untLA@:: mematL.t['Ii
dan peratt-tran yai-ig dil-.:e@ierida@-.i --ile@i Alla@i, [.--. alat-( saya sendiri
tidak mema@iami clan                             iTleM@-l'tLt@l i nya.                       ed i b i I i t j.            I-.-: i t a     akan
dipersoal -:)Ieh ral.,.yat, @-ir@.ktiari @::itLA fi@Aiiya                                                     tingg,--it ie;ebagai
arahan tanpa dii@::ut                            clan dit-iayati         t i d,:x I-.-:    yR k i ri

 dengan I,:tmt..tpayaan 1-::ita                         :ebac
jai

mempufiyai ciri kepimpiriari yarig fyiempunyai sifat dan @) er I LA @..- uar-i dijadi@-.an c---intoti dan i kLIt,-Al'l. cekap beiltm teritl( dapat meri.jadi.
i-ig r.,)emimp)in.               E3e'lairi dai,-j.
A

diperlukari,                      i t a                   @iarus
yal-Ig         L.( fl g g I..t I           bol e@i
Men.j,-A(li se.--,rang pe.2ntacibir yang
pc.@riiiripi,n yang berkesan
kita tidak paridai ineri.jaga @iargLA (Jiri dari mengenali sempadan E-;ebagai.inari.A yafig c:lituritut Dlefi IslatTi.

PerUntukan Peml2!aiic3Unan

21.       'T'uan-tLtar-i yang                    ada         pada           fiar i        lebih sedia maklum
ba@iawa Negeri. ii-ii tidak set-l-ay@-k                                     sep@.?i,ti Nopgeri-Negeri lain di
dalam PersekLitt..tari                             Malay@.,ia.                        Ppy- I,-.F.-@mbangan---pL-r kembangan
terbarta ptala mefTibayang@-:an                                 b,.t@iawa pr,Dses [3eriyalLArari pelbagai
peruri-ti.Akari yarig ,epati-ttriya -tert-icik @%er)@.icJa rNIL@gc:.@ri 1".eiiiritar') agak
perla@iari @-erana (Jiperlahari atas yang kita tidak diberitai-it.t stcara rcasmi.
22. Tujt..tan say,-i sebuti::an pacia 1-iLAr- i i r)i ialah L.IfItU@'.'. mengirigatkat-i @.:epada s5emtta t(.:?ritarig lailtan yarig sui::ar cli masa-
masa akan datar-ig mengeriai F)erkara tersebut. adalati
 menjadi tanggung.jawab se'tia@) or@.At,ig '@Lipaya t)erfiati-@iati                        dalam
 membuat sesuatlt @,:cemitmer)                                t er LAt Ama y,-;Ar-ig aielib@.itkan peruntl.tkan
 yang be@iar yarig @)ada [3ef-iiiaiaririya t i dA terlatti segera atau
 iyi,--ndesai.::.

23.        Selairi dari                   itu         seb@ii              ML.trig@.-:i n       CLtba      dari

 merancarig dar-i melaksanai<an                                            sec ar ,q             it-
   ,.i d --- ii ci i:.  projek
 yang kurang memberi far-@(la@-, r @i @-.: y c-i t BIPI-,rlr -LI I angStA['Ig.
 F-'eringatari ini says. kira amat periling I,.erana ia aic--libatkan

soal peiigurtasan dan                                      juga             memer I t-,, I.:: ar-i                 i t a         StApaya                lebifi
berhati hati @.--.Prana dengan                                 sltmber,                yang                terhad                j. t LA       j i @:: a
tersila[3 lai-ig@::a@i terititnya @.:era.j,-iari ral-::yat yang tela@i ri)emt)eri pengilarakpan yar-ig tinggi [-.@.epads. @::j,teA seMLta,
 sebagai f:emegarig Amai-),A@i Kewangari, stimber fiasi I d @.k n
 @:eharmoniar-i    Negeri.

24. i'redibil.i.ti. Se5.;Ltatt..t pe@rai,ii::ai-ig@.Afi                                        a i-i dipern.31,--'a.'I.@-.:ari i:.,leh
orang ramai t::flLtSLtsny,-x                                ra@'.'.Yat C:li @..'@.IMPL.kng--t.,.@-Arlipung                             yai@-ig         masi ii
menunggu sedikit sebany@a@:: pert-:-.tlorigi-.tri dari                                                                                       Jika pada

penglihatan merLt::,-i sesuatu fir-oje@% itLA ber c arigg.-Ah cierigan keperluan ramai.

25. Adalati tidak I.-.:elewatar) uritltl@: li@.ly,.R ,neny.-Itat.-:ari bal-iaw,.R @.-,.ita

tidak mamptt t-tritLt@:: bersi@fap mtida@i d @..k I am pert)el.An.)aari un t Li [.,,. pembeliari sesuatu e=@@ [::ec':Lta I j. eset yarig bo I E.?Ii
meningk.at@.,.at'i                                                   [::er.ja           @iari@kri t::ita.                      @-..'.ita
kendur sedi@::it tc.-ntang (n@it--iat mengganti eset-eset yang sedia ada melaiii@.-:ari tc.,?rpaksa.

Usaha Meninakatkan HasiL Ne ri
 

26. Sebagaimana yang sayz-i riyata@-..-an cJi,-Litas laluarl                                                                     yarig sukar

akan dit,iadapi dar-i                                segi             LI n t LA @'-:     mericiiipat F)erLtntt..tl..--.,-:.in darir.)ada
Kerajaan F'LtSat.                             Meriyed.,-.Ari atas                         li at;: i @:: At         iriila@i              @:: i t a        semua

@iarus berusafia dari                                         be r I' i @,. ir                    bersLiriggLA@i,---@t..ti--iggu@i                               dengari
kemampuan dari sltmber yang zkcja untuv-:                                                                     mel i pat                  g,-:Andal.,:ari                lagi
pendapatan H,-A7*il---Hasil Negeri.                                                             Pei,ide.@.-.,Atafi---pE,?nde[.--.atari                                   Yang
 lebih canggiii perILt dicari supaya peridapatan 1--IFA s i I dapat
 ditingkat@-.:an dari masa  @.:esemasa. tjsa@ia irii per 1 u

diselaraskan di sen)L.ta            [.'. f'ILt@L.tsny a              yang               melibat@-.,.an
 Hasil-Hasil yai-ig bertIL.tbt..tng kait (lengan 'I-an,-Afi. Dili@iat dari
 segi periyltmbang L.tt,-Ama Ha@ii.1 Negeri.,  "I"ana@i dan
 Jaja@iari merttpa@::@iri ii-is-.titusi t.-.edua tc--rpc..?ritii,ig sel ai i,i               dari

Pejabat Hutari sebagai                                            ponyLAmbarig                          I<epada                 pendar)atan                         FAasi 1
Negeri Kelantan.                                       Sumbangan Pejabat 'I-anati dari Jajzt@iari ke?[3ada
@iasil Negeri bagi                                    t,).@iun             i rii          di angg,-ir @.,.an                    sebariyak:                    F" m 1 13.
juta. tprititiaii bole@i                                            ditirig@.-:i-it@!:an        satu ta@ial:)

yang lebifi t.)ail.;:        dan           per an r.-. art g,-An                      yang                 rapi
digembelingkan termasuk merancang      t-t I'l t Lt I-.':    m(.@i,idapat kari
bayaran turiggakari'-'tLingg.A@,.,ari yc-..%rig ter[".LtMf)Ltl selama                                                                              ini.
 

27. Selaras dengan iisaiia ui-itu@-I mer(.@alisasi@@@,-kn @iai:5rat diatas,
satu pende@-:atari patltt                                            dif)ertifyibarigf.-..-an                                 dengan                        meng@-,.aji
kedudukan pegawai dari                                               a @:: i tLk n g a ri              di bafiagiai-i-b,-kfiagiari                                      I ai ri
supaya Ltsaf-ia dia-tas selaras:, dengan matlamat tersebltt.
 

Menourus Masalah Kemiskinan Rakyal
Sebauai Ac3enda K ra-iaan
2E3.          t"emisP-.inan yarig                                  me 1 iimf) at.t                     i. [-.: a        berla@,.u                  a @-.. art         muda@i
dihinggapi                                    pelbagai                                                 scisi.,.i.1 cian periyR@::j.t akida@i
 (H@Aditii: Kef)ap.A                                                                            I ri n').

29. Atas t::e-,eclar,-An                        i ni 1               @,-:c-ra.jRat           Negeri merijad-.i.@.-i,.-4n i-tsaha
mengt.trangkan fnasalall @%emis@.--.ii,iari                                          @.s -O.. b 4 g a
LAtama dan penting c:lin sei.rinc) Ltntu@-.:
agenda ii-ii dari segi sosiiD-e@::i--)n,-.-.imi.i-iya. Sed@..iya Ltr.)L-iya yarig mk..@rigl@:in, @-l-era.jaari
at-.:an beY'LtSafla t.An-tt-tl@ me m t3 @.-A I"I 't Lt g i-t 1. t..t ri g a r-i   irij. pelbag(.ij.
cara tei-teritt-i tiingga kepada pembei,ian milik tai-ia@i secara
ber anc arig.                 Disampirig itLA                            peridekatai-i                      I ai ri               Pat L.tt               jLtga
di f 'A. kir@.-:ari                          orang-,::lrang                     y,..ii-ig berada di @::ampt-tng-l.::ampung
boleh memiin peranin dalciiii py-oses mE@fTibRntLt gltlungarl tey-E;et)ut.  Sala@i sattt :..ara derigan membifnt)irig g Lt.1 t-t n g @.A n yarig berada ke dalam ay-us peranc:z-Arigan mefTibail<@)uli@i gLAlungan daif dan miskin.
 Merei::a yai-ig @-.:aya                       pL:?rltA  b,,i[iawa            tuga@.@,            membaritit
 gLIlL.tngar-i mist::in i:;e@-iarLtSI-1ya menjadi t n g g t-i ri g.j a w t,:)    I:)er @,Rma
 masyaral,:at r a j a a i,i --@da tLAng@.jt.trig.jawabriya dan

oiasyarat.--.at jLtga ada t@.AriggL.ing.jiAw,.IAbnya dal aim @C.-, o a I fneriFki--igai-ii
masala@i ini.                        Islam                acia            i-n e ri y t @:: a n              @-2empt-irria                Iman
seseorang selagi ad@.A jirar,,-.-..):i.rEAn nya yarig ticlal< tel,-bela. (Ayat -- Ole@i YAB.  'Tuan C-iurt-t.).
 
 

30. Masjid dan JPUM idala@'i (JU,-A irl-,titL.tSi F)eriting di.peririgt--at akar umbi yang perlu diasltli dan digera@-.:an keara@i men.jaya@.-:an
proses diatas.  Masjid setag,-@xi P.. g i a tA r-I MEti:@yarat::at perlu digerakan sie---ara sc-,.31 ar as derigari

 fu,igsinya sebagi:aj.

dan temr)at rtierancang                        segal a       L.(n t Lt         @::Ppenting@-in
K'@i,-Riratriya termasu@::Iafi                                       yang                    t)(-:?rnasit) bail-: itu.
31.      Begitu juga                  dengari           institLISi .')'PL.)M yarig cJiadak,..Iri                           but-.:an
safia.ja ui-itut:: bertin(lak                          sebagai              pef-ig@iutit.ing           ;-ii-itara        ra@@yat
dengan kera.jaan tetapi. peng@lubltng
diantara .-.orai-ig--,:@rang kaya                         dengan            i-i r c..A ii g -- i--t r a n gyang
Apabi:La ki-@ML.trii@...@si :ini dar.)ai, diatlty' dan di@)er@.-.emast::arl                                              banyat-.-
isu-isti yang melibat@-.,ai-i                                                 in@.isyaral.::at (J@Apat diatasi.
 Masalaii--inasala@i pelajar yrng t i dal,: (Japzit P:e seki---Iati I-,.er-ana
 kemisp:iriari @.-:elt-targa, mas,-4ki@i@i  milmpt-i t.A n t ut::    i.-iayar yltran

pendaftaran                                  PLIca*u-       F-er,igajizAri 'I'inggi,  berfienti
separuti jal.,-.Ai-i               dari          s3ebagainya                  @zud@3.fi      @3af:;t i
dapat dielak@.-.-ari apabilzk adze @-:@atLt                                                                    yarig r@.,.kpat
dan @.-:emt.triikasi yang mantap ariti-ar@A gi-ilt,tr)gRi-i yarig MaMl:)tA mc.?mberi
c.iengan gLtlLtngari y@krig iiieng@iarapl::an                      peran,.in
yang di@iarar3               dapat   :-ilef-i sc-?fnt.ta ii-ititt-isi-iri-stitusi
yang ada                                     bawat-i.          "f't..tari--tL.tari scabag,..-ii pemimr:)j.r-i Lttami..-..i
suda@i tentti ingii-i                     mel j. @iat          sufjziya         r- arigkai an   bergera@-:
dengan @)erjaya.

Amalan Hidup Ya                         ELederhana

32. l'uhan senga.ja mewu.)t-tdi-.,:an                        gUl Ltrigan           m @.A n Lt,.2- i a yang diberi
kemewahari iii.dup dan ti.da@.-. @-.:ur-ang pula yang seba.'I.itnya.                                                        e m u a
ini Tuhan telati                      tetap@::,Ari          @.i t Lk s         mail tt@ i a           itu

 sencj i r i Di i:.5 i n i I --A f i gt.tl ungai,i dikeherida@ci membt.tat pi-?rtiiti-trigan neraca Islam.
t) a i          itu

yarig sei..tdil--EAdi.Iriya merigi@--.ut
 
 

33. Dari sucii.tt f a@i,=.kfiian si@,..Ap, Isl,.xm ffic.-rietapl<iirl bah,-Awa keadilari tid@i@-.. a@::Arl ter@:apai selagi miria marit..tsia i-nenafil-'.',r-.AFI
harta mi.lit.-:nyci acial.a@i seberiarnyc-..t Al'.I.a@-i yfii--ig diamariailkarl
 kepadanya. Iariya @i,-krus dig@.tnakan dei-igai@i cara           yarig ciiredai
 cilehnya. C)rang---c:,riAr,)g 'i.emEkl-i                   dRn fyiis@.-.in MefT)PLinyii. hak

keatat.@nya d@.Aii i-npmenu@ii                          @i a I.::     adal;-i@i lebili t..ttama cj,.kripada
pengguriaz..iri s-secara @.)et)as LA n t i..t I.-.: per@.-:ara--perl..-:ara yang mew@..kfi di.riny,,a sc-?ndiri.

34.       Dari awal saya memaSLtt'.:i dalam i.ArEria F)c,litil,:                                                                   aiy-,
 

tida@,, terlinta@5 f.Jifiati -ig jawatai-i sc.,@-.:arang .@aya ingit-i mem@3gai
 

ini.         Apa yang                 lebiti pentir-ig cjalam                                                               say,-k

menentuk:ari ist-kpaya @..3t.tatt-t                       ma@ia            rianti              ;.-A [-.-. a n    slbt.ta@i
kerajaari yang mengamal I.::iAr-i                                 F..; i. @., t [-., fTi p F., n t a d b i r zi r-i        berasaf.3kan
Undang--Undarig y,-ing ditt-triti-it                                          All,-@kti S.W.]-.

35. Setelati saya                    ciiminta              fnefyi i mp i r-i @.:'.era.jaan f:'Iel.ar-itan, @.:')-aya
rasa sedi@.-,it gUgLtp, kerana                                                       bai-iyal:-. ganjal-an (J,@iri kk@A@'aSa

yang dibey-i pada                          saya.              'i"etapi iiiemandarigkan                           gari.j a r t-.xn         yarig
lumayan itlt bt.t@::,-kn                    @::eLtt,-Amaari             s@-iya,         zeba@iagian                  darinya saya
ketepikari.                 Secaira umt,.tiyinya kerfiew,..A@iar,i                         hi dltp           yQAng         lebi@l d,-.Ari
sepatutnya tida@.-,. a@::ari                          memi:)i,.Awa I.::itA kc,.?mana--m,,.-Aria                      m i.'.A I a @l    lebi@i
melalail.,.an.

  36.         Islam fnprit-intt-tt                         supaya                 mai'lusi a                merigamil @.-.ari :ara Iii(lup
 yang sederhana, kpr,ana                                           d c r) g,;,i i,-i         cara                Yang 9 c@ d e r @i a r-i a t:; a.j a
 mant-isia akan tc--riiindar dat'i (AnsLtr yar-ig ditzir@.7kng --jlefi @.;yariiat
 Is I afii.

 Pelinduncz--Dasar Dasar Kercl-iaan

37. 'I't-tarl yai-ig saya @ii:irmati, sc-2telafi f-iafnpir 3 'Ta@iun, @'era.jaan
A. P. U. fyir-..rigambi.1 @-klih pL-ftseri.ri@atian @::'.era.jaari Neger-i f;.'.'elaritan,
begitlt I:,)a[-IYA@:: l@:*-nyataai-i---@::enyataan                                                D @.i 7,, Li r       yai-ig           tela@l              dibuat

oleh kerajaan.                              I)asar--dz-tF@ar ter-sebL@.t                             dengan
Dasar-dasa-r yarig telah digubi-::il sebelufn ini.

38.         Dengari                                                                         Di.7)@.-,ar          yang dinyata@:an                                 dai, i
masa kesemasa itt.t,                                      t e r-i t i..t         tL.?r(lapat                     fr-ibi I angar,i                    1--)endudt-tk-
13enduduk Kelar-itari serid3.ri amriya                                                      (Jan           f.:) e ri (-..i t-t d Lk I.- --- r.) e n d Lk d t-t    I Ltai,'
Kelantan, @:@@ittsu-,riya meras@,L                                            gc=ruri dai-i bi.inbang.                     Bagi             mereka
 ini SeSLiatL.k y,;-.Ai-ig bar L.t y@.irig bel LtM pernafi mereka @iad@.Api .
 Gulungari-gulLtrlg@iri ifii am@At I---ui,i. @-a (:I@.ri bimbang, tanpa
 mengkajinya secara   .1 t.-ir) t as t E..@ r t.t s m C.-, I--) I a dar,i

 menentarig. 'T'uari--ti-tan iiart-ts irigat  ramai yang
 menentang, te.@tapi lebiii r- a fyi,7A i yang meriyl:-Ikc;ng. Btgi saya

tidak bimbang dei-igan                                        yarig           met-ientarig,            1. eb i @i
bimbang @.-:epada yzang                                          meriyci@.--.ong.                       Bagi,               yang                 nienentang,
insyaallah SLiatt-t masa nanti, apabila mere@;:a mula fa@i@.km dengi,4Ai-i
sendiri mere@:a a@-.-ztn                                  d Lk d t..t I.::    diam              WCAI @.XLIPL.tn             -t j. dat!:          fnenyci@,:i:::ing.
Diatas ke@ien(Jal.-.: y,@ng meny@-i@...,-Ii-ig iriila@i i-;@aya me,.fni.i-ita                                                                        @-er.jasama
 semua piiia@.: supaya    I'l e 1-1 t L.t I..-. @-:i n       Dasar                                     tc-rset3t-tt
diterjemahkari kc-p,-ida anial@7Ar-i                                           u ri t t..t I..-:    di i i.': Ltt j@           clan          cl i ti a y a t j.
sepenu@inya, wal.;-Aurit-tn terp@i@.-,sa                                               fTiefni.)(.-..?r i           f)(@i-ijel asan                        clan
penerangan t)erlilarig ul arig            kal i .
 

39.         Sel ai ri dar i inenentt-t@-.-,,-At-i                                      .-dasar t ei, sebt-tt di f aiiami clan
diikuti I,:eatas baill.t         semLAa              f.) ti I a        tei,leta@..nya                     beban
tanggurig.jawai:) ui-itk-tk mempi-ist:Lkan                                                                             tersebt.tt dik.Awal
dan dili.ncilingi. dari anasiy--an@.isii, yir-ig F.E?tilfi m;.,.t s a b e r t..t Si z.-t fl a untuk menggagalkannya.

Matlamat Kerja

40.          Sa'[aVi t-.i,4XtLt tt..t.jL.tan @::ita bei,ada                                     d j.       sini            fiar, i         irii iala@i
untuk sama-.-sama berfil.::ir clan m(ericar:@ jLAlai-i yarig                                                                      f3al i ng
untuk memberi @:@idim&At                                       @::e[:)a(Ja             ral.::yEAt              ber@a@.-;a@..:-)t.,an                    fi a d a
landasan clan peride@.-.atari                                    yarig              baru.                     'I" i (J a @::       11: Lt r a. 1-1 g     it-tga
tujuan @-..ita                      hari     mer@ i I Ai             clan         nier-igenai F.)R@t i
kelema@iari-kel(,m@-i@iari uritt.tl:i (:Ji.jadil::an p@-Aridu@.kri clan t-.a(Alaclarl.
Allah telah mer-ietap@.-:an                                   bi@-)Fiwa             diaritj.Ara pelbag@.ii                                              yai-)g
dijadik@Ai-i, manusii-ilaf-i yai-ig pi-II i rig 5empurna.  Manusia juga dilantik sebagai I.::@-)al,ita@iriya d-.i. bL.kMi :ini.
41.          Dalam meneritu@::,Lkn                           matlai-nat                      r a            @i a r i-t s       (nL-ri.jadi
 berhitungan utafna ialat-i ftieink.-nuhi  r@i@-.:yat.
 42.         Selepas @::it@A t t-I g izt kita serati

 sahaja [::epada -AIILi@l t_trltL(t::

per[..-ara yang dibuat                                         i t i..k,         @@;Ltdah
ada gan.jarari i@efyientara
   Set i iAF3
aci@A garijar@kri SC-.ima
I.-.: e @-' k I        seperti                        yang

 disebut---sebt-tt sebag,-xi u[3,--Aii,                                                  kepltasan diri,                                                                                  dan
balasan i-ii@.-:mat                                                              @"eseint.t,-.-k            t)er)tt.A@-.: g,7ari.)arari itlt Sf..?Ialu
melingkari pem:L@.-:ii,---iri                                                    @!afig            t C-? r t) a -It,- a,-,          i.tt.A c:.@F@tij.ngga
i,lupa ap,-@il.::a@i                          tLA.jt-tZkfl ;-,ebEnn,-@kr I.::4ta inen.jalai-i@::ai,i                                                       ra e

kita te                                                                                                             .1
tugas i.tu.                      (')r ang               lain ticla@-. taill.k c--.tpA. seberi,4r yakrig .kda dal.am
pemikirai,i (natzii-ig--ma,.:Ij.ng al:)abila                                                                  @::ita                    membuat
melain@.:an t::ita iia@ia.ja bole@i membc@%'Le[.-.---bel.ekriya secara ciiam-
diam.              Apa salatiny,-.x                               jarang---.jar,-kng                                                     t.-.j.ta bertai-iy,-:t diri
sendiri               oi where dc, I go wrcnL.I" setal.-.:,nt @i,-.xri ini kerana ser.)erti
kita memari(Ju k@.-i,L@.a                                       ada              t..:alariya                      bai @.-:            jLtga                jarang--.jarang
kita meri.jr@r-igr-ik di..::ermiri                                           ataEi/tepi.  Ltnl;L,k@-1- ME-.-.Ilitlat                                              dibela@::ang.
43. Derigan --.ara m(.-;, I i @iat apa yiarig bei, I a@::t-t (i i. I-.i (.:? I a @.,. a ri g i t t..t
ciapat juga i@edi.@-.:it sebc-xny,-.it:: dibl.(vkt per) i I ai air sendi.ri samada
kita telaii memai-i(Jt.t dei-ig@.iii b -c.. t t..t I atat..( PL..tn tc,?ia@i t e r @.i, j. fn [) @.-A r-i g
jauh se.Lama ini.
PenQurgsan RisikQ
(Risk Analysil_dan Mal7
44.            Setiap ---)rArig                             d,.ir i              I -I. i. t i-@k      s@Afna                  ada                sebagai                        -:)Pt:-irang
ahli politik atilt pentacjbir, ti.dak ciap,-xt tida@.-. akar-'l berdepan
dengan pelbagai masala@i d@.il@,-im                                                                                     @.-:ita men.jalant..-.ai-i                                  tt-tg@As--
tugas kita.                               Ad@i diaritara                                                      ter!7:iC-@t)Lit d,:Apat di@.-.ielesail.::,FAn
secara perundingan dan ilk (i a fn @.-A 7, a 1 -.t @i y@irig daf.)at (Ji.sel.esait.-an
 tnemb.:-tbit@-ari                                               (:Jati
 
 

45.      Dalam                                pembc-irigt-tn@-tri                I.-..,ita FEalalLt dided,-Ati@.-.ar) bafl.-:Awa

keupayaan                sr@ist..tatt-t F)ri::)grafn atatt     clini lai                dari         diukur
 dari segi "Viabj.'J.ity" at at..t day,.-:i MIjLtr'lya d.P..ngan
 "Cost-Effe.---tivc@"riy@-A. Mefnang itula@i @iasrat f)engt.trus---

pengurt..t,, prf..,jE?I-.': yLArig          fiil=riger'idal j. kanr-iya                             er are a
keltnturigan (J,-kri @::r--?upayaai-i (n (...2 r k.t I-.) a @:: a r-i pra-syarat yang diambilkira seb&@l.t..tm dibuEAt @.':ePL(tLtsiari.

46. Kei:-endert-ti-ig. r-, t,.tntu@-.-. iner-idaf,)Atl--ar-, I:it..i'Lang..--An y,-Ai-ig ti.nggi dan menguritungkan menyebabkari rai-nai y a I--) c-i ti.da[..., merig@imbil maklum
tentang yai'lg t)c.?r 1 al<u selepas itu.  SelaiLtnya [::CIS L.tntLtk mefnperbai@.-.i kercisa@:-.,Ar-i yang berla@'-:L.t
 lebiii ma@ial dari c;? t..t ri t t-t n g a n yang cJ i j a ri g @.: a I..-: a ri 1) i s i n i I a @i
 pentingnya Per)gU)@Llt.-.ari  itlt.

47.        PengurL(San F".isiki:--,                                            r i i,igl.::@-isriy -a          adala@i ibatt-t @::aedati
mengkaji kemurig@..'A,-i.,ri beriat::t..tr,iya                                      SPFZL.I.AtLt                    dii...,(I,l      yarig           akan
memberi kesari negatif -.,c:?[).i.i-igga membc.?ban@.,.ai-i @-:f--rajaari dari segi
kowangari dan tanggurigar-i                                       't e Y' (YI a 5 L.( 1-::      t j. r-) d a @-.: a r-I   L,t n c:l a ri g '-' Lt n d a ri g

48.         PerigurLtsan                                   s5eif-igzit pc..?ritirig                  dalam [.-:-.-iritpks I,:c..?ra.jaari
hari irii memandangl,:an kedLidLtkz-kri t::ewang,,rAr-i yarig Aga@:: terflad dan
berdepan pula dengan anasi.r---ai-iasir yang s(-..21alu                                                                       merii--ari
untuk memburukkan kerajaari                                                at-.., i bat         dar- i             i @-: a p      yeing            tidak
profesiorial setela@i gagal                                                                i-naridat ra@.,yat.
 49.         Si@.-.ap tida@::                         merigamt)i I                        berit                  tentang
tertentl.t nienyc-fi,@b@::an berlal<unya                                                      banjir-                 secara                  (iierigejl.tt dan
berluas-luasa di lbk-t f',:--ita t'ttala 1--umpLtr                                                                                   dari              pemt)inaan
kawasan perltfllallzin dan @-.c-i@)do yarig t i d a I.--. terl,:awal atas kepent i rigari @.-. e m a j k..t i-i ri .

50. 'Ter p Ltt Lts n y a b e I.:: a I an (I an gin g g Li zA n I e t r i t.-. d i S El I Li r u h n e g,-..tr a

barLt-bai,t..t         sebatiagiari dari
Lintuk meng@::aji.                                                                                                    y,-A r-i g           a I.-.: @@i ri   t) e r 1 a @-.'Ll
apabila perkembarigari                                                             tida@-..- (:Japi-it

51.         Surigai'-SLtrigzAi di t:.".elantan                        mer-ierima akib.-Itr,lya
jika semt-ta                                      tidat.-.             m(..i(nberi per@iatian yang                                            -:ier i (..is            yai-ig
memungi.,.in@:,Ari ianya (Tierijadi                                             Motor, cetel< dEAri [::ekE.-.,Y-i.ngar-1.
 lapur,..tri-..'.Laf)t-trari yang   baii@.iwa t &@)' (:I f.) @.'A t suligai -
 sungai di r.)erid@..@l,-Aman yang telah menjadi dan keri.ng

akibat bt-rlal-::k-t pei-iebangari                                           ti t..t t a ri      y@-kng            t er st-tsufi                 :-j I e fi
orang-s.:irang yai-ig tida@@                                           t.)ertzir,iggur,igjAwat:).                                       Mungkii-i                      jt..tga
pendudt-t@..:           f.)Rri(Jt-tdt-t@::                                      Pai-itai               Baba@-,              t i dal.-.               merigfia(lapi
masaalaii hzA@::j.@-iAri                                            1--@ L.t @l t 1-t       pemt:),Af')gLtriar-i                  -t, i da@-:          WLtjud               di
sekitar k@twasan itu.

52.         SeaiLti.A @.-:e.jz-idi.An                      di          at,-As          dapat               di @':Ltr.-irigl-:an,
 

 kalat-tpuri tidal--.: ciar)at dik?lak[::an s-opt.-@nt-t@inyr.  I-)
   A j i @-.- a f)eri. gatan
 

keatas SeSUAtLI @::c-murig@-.:j.nzAr-i yang akari berlal,:Lt
diambil t:,ira                                                                        s@3st-tatu prograni (Jipe,.,tiint)@Arigl::@.An
diperirigl.:-.at aweilriyz-k.
 53.       Pengursan Risik,D                             irii        sangat             I Ltas         t) j. dang          li.pt-ttannya

termasu@@l.afi                                     I..-.ewangan,                  ekoriom:i. ,                           an           tiarta
peralatan dari kei-i(leraan-kericieraiiri jabatan yang begi.tt..t banyak dan ber@iarga..

54.       L.angl<al-i F'engL!,rusan                       yzirig         'Lebifi rapi. tjan teliti ter@iadap
risiko-risi@.-@(--                                           t::c@@iil@:kngan dai-i                                    i:3t-tcia@i teritu
dapat meriyelamat@::i,.iri ba-tnyii[:: ke-wangari                                         e), a.j a a n         set i zir)          tIhLin.
Penguasa--PeriguasLi I"empatai-i f.,epati-tti-iya lebiti i -Fiat i dalam perkara ini @-:erana ia iiielibatt::an bariyztl,: dan
kendera@.kn termast-tl@. @-.,er.ja--I.::E-r.ja Undang-L)rid,Rng dean sela'[Lk PL.('.LE.A langka@i dalam

At-.,.tiirriya bc-i-Eiempqnzt
Penguat [::t..tasaari, Peraturari r:A @:: -I n dicab@Ay- ji. k a t e r s i I a F) m e n g t-tr t..t i:-) @:: a i-i ri y a.

i-i A s (-A n a     Hi.jr a@i          Al        f,.,. a S L.t I
S.A.W.            Sekarang 1-:114                       H i .) r      saya           m i ri t a       sekel i an                  para
pegawai dan saya                          se.@ri di Y, j.       i ri g i-A t t.-: @-.x ri 3                     F.)enting I.::alaLt-
kalau pt.tn ti.cia@..: l@?bit) daril:)acja
1.            mE.-@r-iyey-a@i   muSLt@i    ber I al-::Lt
tialang@An/pertei,itangari ter@l@adari                                      -7@yi ar            1 7,.I. am        yarig
-An segala t@ita bawa @.rekarang. rela ketepi.@::.

P:esenangan/@.-.emewa@iari        di        Mel..-ka@i          walaUpLtn

belj,,ilt ditawar@;:akri tiarta, parig@.,.at, p)ei-emV)t..tziri -iri t i k dan cit-ti@uii st-tp@.iya ber@ieriti i-nenyebarl..-,.ari syi-4-..il@ Isl@im.
 2. tiart@i be!ie4@, isteri, ri-tina@i tangga dan tanali air t:lda@::            se@.-:al i --real i               inenjacii                matlamat                  hi d t-tp
Muslim, dia @iarlya merijadi jambatari untlt@: I.:: k-di@.,tinasi. tadi "Baldatan thoyyibatan warabbun
 ghafur" @.,aiaLt dei-igari @iart..@, anal,: isteri
 @..:ita tE-rhal@ir-ig dari. e S:i. t Lt.  PerLit3ahan

me,.,ti dibtaat,                    jarigari          teragiA@-..-agak.                   Bagind@i telafi
bei,iii.jraii dari p -cy- ut) ah an se total tcalah dilal.::t.t@::an dengari i-t-tl-,.up teri.Att..tr.

3. E;ekadar sembahyi.,..ii-)g, p)uasa, mera-tib dan                                               zit-.-.j.r tidak akan meinbawa                    Mt..kiii I i m @f. e p ad -A @.-,,ered@iai.-An          Al I                Di
Mekkati beliau                       b o'l. sc-@mbatiyarig                  den            bol.c@@-i
meratib, I:)ole@i                       berf)Lta@;a                dAn         b :--- I e fi             di
Dc-.IitL.tl'Laki, tetapi t:)elialt fY)eMili@l larig@..-.a@i yang mesti
dii@::@iti,:irl.::an @::esc.,mpurriaan I i@ 1 am, iaitu memeg@.ii--ig r.)v..rryierinta@iif-i, pert-..ara i.ni MLt I a
didapati di Madinah Al MLinawwara@i                                                             di Mekkati.
 
 
 
 

ARIKH:           14 0 OS                        3